Page 106 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 106

  ลําดับที่
  รายการข้อมูลที่จัดเก็บ
 Attributes
  แหล่งที่มาของข้อมูล
  ความถี่ที่ได้รับ และจัดเก็บข้อมูล
  ความล่าช้าของ ข้อมูล
  Note
  year.xls)
 ล้านกิโลกรัม) [ขึ้นอยู่กับ
ประมาณของผลิตภัณฑ์]
- ชนิดของน้ํามันสําเร็จรูป เช่น
gasoline, gasohol เป็นต้น
     การขายน้ํามัน สําเร็จรูป#6
 การขายน้ํามันแยกราย บริษัทรายชนิดน้ํามัน สําเร็จรูป
(Market Sale_year.xls)
 - รายชื่อบริษัทที่จัดจําหน่าย เช่น PTT, ESSO, THAI OIL เป็นต้น
- ปริมาณการขายน้ํามันสําเร็จรูป
แยกรายบริษัท (ล้านลิตร หรือ ล้านกิโลกรัม) ขึ้นอยู่กับ ประมาณของผลิตภัณฑ์
- ชนิดของน้ํามันสําเร็จรูป เช่น gasoline, gasohol เป็นต้น
 กรมธุรกิจพลังงานผ่านมา อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
 รายเดือน
 ราวคร่ึงเดือน
 เป็นรายละเอียดที่ ท า ง ก ร ม ใ ห้ สมมติฐานว่าเป็น การอุปโภคน้ํามัน สําเร็จรูปของ ประเทศ
 การนําเข้าน้ํามัน สําเร็จรูป#7
  การนําเข้าน้ํามัน สําเร็จรูปแยกรายบริษัท แยกรายชนิดน้ํามัน สําเร็จรูป (Import_year.xls)
  - รายชื่อบริษัทที่จัดจําหน่าย เช่น PTT, ESSO, THAI OIL เป็นต้น
- ปริมาณการนําเข้าน้ํามัน สําเร็จรูปแยกรายบริษัท (ล้าน ลิตร หรือ ล้านกิโลกรัม หรือ
  กรมธุรกิจพลังงานผ่านมา อีเมลล์โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
  รายเดือน
  ราวคร่ึงเดือน
 ในส่วนของ Natural Gas จะนําเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีการคีย์มือ (Manual Input)
ข-10   104   105   106   107   108